سطوح نمایندگی
 
ردیفعنواندرصد تخفیفمدت اعتبارقیمتعملیات
  نوسازی
۱نمایندگی سطح ۱۲۵۱ سال۲۰۰۰۰۰تومانخرید سطح نمایندگی
۲نمایندگی سطح۲۲۰۶ ماه۱۵۰۰۰۰تومانخرید سطح نمایندگی